Kiadványaink

Az Országgyűlés Hivatala kiadói tevékenysége a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság szakmai felügyeletével valósul meg. A könyvkiadói program keretében eddig összesen hat különböző, történelmi és művészettörténeti tematikájú sorozat indult útjára, melyek más-más perspektívából dolgozzák fel az Országház, a Kossuth Lajos tér és a magyar törvényhozás történetét.

Kiadványaink megvásárolhatóak a Látogatóközpont ajándékboltjában és az Országgyűlési Könyvtár eligazító pultjában.

A történettudományi sorozatok közül A magyar országgyűlések története a parlamentarizmus egyes korszakait mutatja be, míg A Tudományos konferenciák az Országházban az Igazgatóság által minden év őszén megrendezett konferenciák előadásainak anyagából készül. Az Országgyűlési Értekezések kötetei elsősorban a parlamentarizmus általános történetével foglalkoznak, a Nemzet Főtere Könyvek sorozat pedig hangsúlyosan Országházi vonatkozásban tárgyalja a magyar történelem egy-egy fejezetét.

A Nemzet Főtere Füzetek egy Kossuth tér központú, több nyelven megjelenő ismeretterjesztő és turisztikai brosúrasorozat, amely röviden, mégis körültekintően nyújt átfogó képet egy-egy kiemelt témáról, mint például az Országgyűlési Múzeum kiállítóterei, a tér szobrai vagy éppen maga az Országház. A díszesen kivitelezett, Országházi Séták címet viselő művészettörténeti sorozat azok számára készült, akik szeretnének elmélyültebben foglalkozni az Országház szépségeivel és érdekességeivel.

A sorozatokon kívül önálló könyvek, albumok is színesítik a kínálatot, melyek további lehetőséget adnak a világ egyik legszebb épületének tartott Országház részletesebb megismerésére.


ÖNÁLLÓ KÖTETEK


A magyar Országgyűlés

Szerkesztő: Kerekes Margit

További nyelvek: angol, német, francia

Az Országház épületét méltán sorolják a világ legszebb parlamenti épületei közé, melyet mi sem bizonyít jobban, mint az évente idelátogatók százezrei. A gazdagon díszített épület műalkotásként is méltó ahhoz a kiemelt szerephez, amelyet a magyar nemzet életében betölt, hiszen az épület elsősorban a magyar törvényhozás otthona. Szerzőink ebben a reprezentatív kötetben a magyar parlamentarizmus történetét, az Országgyűlés működését, valamint a nemzeti büszkeségünkké lett Országház múltját, jelenét mutatják be.

Török András – Wachsler Tamás: A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll

András Török – Tamás Wachsler : The remarkable Hungarian Parliament building

Török András Budapest-író újszerű megközelítéssel mutatja be az Országházat és az azt körbeölelő teret. A színes, történetközpontú szöveget korábban soha nem látott archív képek, valamint a tér 2014-es felújítását levezénylő Wachsler Tamás exkluzív fotói illusztrálják. A kötet bemutatja az Országház tervezését, építését, az épület mindennapi használatát, az ott folyó régi és mai életet, valamint a körülötte elterülő hatalmas tér színes történetét is. A szerző számos korabeli pesti pletyka, történet, kommentár megidézésével hozza közelebb az olvasókhoz a magyar Országgyűlés grandiózus épületét, olyan helyekre is betekintést nyújtva, ahová az utca embere, de sokszor még az épületben dolgozók sem juthatnak el soha.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.


Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig

Szerkesztette: Dobszay Tamás, Forgó András, ifj. Bertényi Iván, Pálffy Géza, Rácz György, Szijártó M. István

A kötet az Argumentum Kiadó gondozásában jelent meg.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara és a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2012 végén konferenciát szervezett a magyar parlamentarizmus történetéről. A 29 előadás bővített és szerkesztett szövegét közreadó kötet a parlamentarizmus történetének minél több lehetséges aspektusát, részkérdését, forrását, vizsgálati módszerét veti fel és jeleníti meg, betekintést nyújtva a téma kutatásának legújabb magyarországi eredményeibe.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK TÖRTÉNETE


Történettudományi sorozat
Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Gyurgyák János, Kedves Gyula

Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje

1918 novemberében, az őszirózsás forradalom győzelmét követően a magyar országgyűlés képviselőháza önmagát feloszlottnak nyilvánította, a főrendiház pedig ugyanezen a napon berekesztette az üléseit. A viharos politikai események miatt az új törvényhozó szerv létrehozására csak 1920-ban kerülhetett sor. A korabeli törvényhozásnak a politikai rendszeren belül elfoglalt helyét a különböző közjogi szakmunkák korábban mindig valamilyen meghatározott politikai célnak alárendelve mutatták be. Jelen kötet éppen ezért ennek a hiánynak a pótlására kíván vállalkozni azzal, hogy a Horthy-kori parlament működését jog-, politika- és intézménytörténeti oldalról állítja középpontba.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Szijártó M. István: A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése

A 18. századi Magyarország politikai életében sokkal szélesebb rétegek vettek részt, mint ahogyan az az abszolutizmus kori Európában megszokott volt. Ez az egyedülálló helyzet a Habsburg Birodalmon belül is külön fejlődési útra terelte az országot. A magyar rendek sajátos hatalma a vármegyerendszerre támaszkodott, széles körű jogosítványokkal rendelkeztek mind a törvényalkotás, mind az adókivetés terén. Az időnként összeülő országgyűléseken (diétákon) az uralkodónak a rendek küldötteivel kellett politikai alkudozásba bocsátkoznia.

A diéta a magyar rendek jogait jelenítette meg egy olyan intézményes formában, amelyet „a király és az ország feloldhatatlan kötelékének” tekintettek. Politikai konfliktusaik azonban a század második felében egyre élesebbek lettek, ugyanis a rendek a jogaikat és kiváltságaikat alkotmányosságként kezdték el értelmezni, majd ekként védelmezni. Magyarország parlamentarizmusának 18. századi története adja meg továbbá a kulcsot a reformkor megértéséhez is. A kötet a rendi diéták 1708 és 1792 közötti történetét és működését mutatja be.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Palasik Mária: Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944–1949)

A második világháborút követően egyszerre köszöntött Magyarországra a szabadság víziója és a megszállás valósága. Az új demokratikus intézményrendszer kiépítése akadozott, a háborús bűnösök felelősségre vonása rövid időn belül jogszerűtlen leszámolássá változott, a Szovjetunió által támogatott kommunisták pedig fokozatosan elfoglalták a legfontosabb hatalmi pozíciókat. 1948–49-re teljesen kiépült a diktatúra intézményrendszere, ekkora már nem csak a háború előtti államberendezkedést bontották le teljesen, hanem mindazt, ami 1945 és 1947 között felépült.

Kötetünk a korszak – formálisan – legfontosabb intézménye, a parlament történetét állította középpontjába. Az 1944 vége és 1949 tavasza között működő három csonka ciklus közül a legelső törvényhozó testület saját magát is ideiglenesnek nevezte. A második szép reményekkel indult, hiszen a nyugati sajtó is elismerően írt az 1945. november 4-i választásokról és azok eredményeiről, ám a szintén rövidre sikeredett harmadik ciklus diktatúrába torkollott. Az ezekben az években kiépülő sztálini típusú diktatúrában a demokrácia erői számára az országgyűlés jelentette az utolsó olyan fórumot, ahol az ellenzék többé-kevésbé nyíltan fogalmazhatott meg kritikát a hatalomra törő önkényuralommal szemben.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.


AZ ORSZÁGGYŰLÉS EMLÉKEI

Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Pelyach István

Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd útja

A kötet a magyar gyorsírástörténet, és azon belül az 1868-ban megalakult Parlamenti Gyorsíróiroda történetének egyedülálló ismertetése. Siklóssy 1939-ben megjelent művét az teszi különlegessé, hogy a szerző a témát a magyar parlamentarizmus és a sajtónyilvánosság fejlődéstörténetén keresztül dolgozta fel, egy több területet is átfogó kultúrtörténeti kontextusban.

Az országgyűlés emlékei című könyvsorozatunk első kötetében szöveghű formában adjuk közre Siklóssy évtizedek óta nehezen elérhető művét. A korabeli szöveg értelmezését Hidvégi Violetta főlevéltáros tanulmánya segíti és teszi még színesebbé. Siklóssy László munkája olyan maradandó alkotás, amely nemcsak a politika és a történelem iránt érdeklődők, hanem a szélesebb közönség számára is érdekes és értékes olvasmány.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.


TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK AZ ORSZÁGHÁZBAN


Történettudományi sorozat az Országház főrendiházi üléstermében minden évben megrendezett konferenciák előadásai alapján
Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Gyurgyák János

Gróf Bethlen István és kora
A kötet az Osiris Kiadó gondozásában jelent meg.

A kötet az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága által 2013. október 4-én, Gróf Bethlen István és kora címmel szervezett konferencia előadásait tartalmazza. A kötet szerzői (Ablonczy Balázs, Gyáni Gábor, Gyurgyák János, Paksa Rudolf, Püski Levente, Romsics Ignác, Sipos József, Tomka Béla, Tőkéczki László, Ujváry Gábor, Ungváry Krisztián és Zeidler Miklós) különböző megközelítéssel és szemlélettel tekintik át a volt miniszterelnök pályáját, politikai tevékenységét és életművének utóéletét.

Az első világháború következményei Magyarországon
Szerkesztette: Tomka Béla

Az első világháború sokszor jelenik meg sorsfordulóként a hazai és nemzetközi történeti elemzésekben, ugyanakkor csak kevés olyan kísérletről tudunk, mely a háború következményeit szisztematikusan veszi számba. Ez volt a célja a 2014 októberében az Országházban megrendezett konferenciának, melynek bővített anyagát e kötet tartalmazza. A tanulmányok szerzői: Romsics Ignác, Tomka Béla, John Lukacs, Pollmann Ferenc, Gyurgyák János, Erős Ferenc, Takáts József, Pogány Ágnes, Bödők Gergely, Csejtei Dezső, Erős Ferenc, Szűcs György, Bódy Zsombor, Szarka László, Gyáni Gábor.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Tisza István, két korszak határán
Szerkesztette: ifj. Bertényi Iván

Tisza István a 20. század eleji magyar politikai élet meghatározó szereplője volt, tevékenységének vizsgálata elengedhetetlen napjaink folyamatainak megértéséhez. A 2015. október 30-án az Országház főrendiházi üléstermében megtartott konferencia célja Tisza István pályájának sokoldalú bemutatása volt, a nemzetiségi kérdésekben vívott küzdelmeitől a külpolitikáján át egészen háborús miniszterelnökségéig. A kötetben ifj. Bertényi Iván, Kozári Monika, Pesti Sándor, Maruzsa Zoltán, Szarka László, Székely Tamás, Szász Zoltán, Tőkéczki László, Klestenitz Tibor, Romsics Ignác, Gyurgyák János és Pók Attila tanulmányai olvashatók.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés
Szerkesztette: Szarka László

A 19. század közepére Kelet- és Közép-Európában a nemzetépítő nacionalizmus vált az egyik legmeghatározóbb eszmévé. A soknemzetiségű birodalmakban az „uralkodó” és az „elnyomott” népek számára egyaránt a saját jövőképük vált fontossá, a dinasztikus–birodalmi felfogás pedig fokozatosan háttérbe szorult. A nyelvileg egységesült, területileg körülhatárolt, kulturális, gazdasági és politikai intézményekben is formálódó közösségek nemzeti társadalmakká váltak, és követelték a helyüket Európa politikai térképén. A térség népei távoli korok mítoszaira, sok száz éves történelmi előzményekre, a nyelvi különállásra, kulturális értékekre és hagyományokra hivatkoztak, amikor a nacionalizmus hosszúra nyúlt évszázadában megfogalmazták saját nemzeti és állami programjaikat.

A 2016. november 18-án a Főrendiházi ülésteremben megtartott konferencia célja ennek a jelenségnek az összehasonlító történeti elemzése volt. A tudományos ülés előadói Dušan Škvarna, Gerhard Seewann, Hermann Róbert, Mark Cornwall, Miroslav Michela, Miskolcy Ambrus, Nagy Mariann, Robert Evans, Szarka László, Tamara Scheer és Vörös László voltak. Előadásaik szerkesztett változatait kötetünkben Ábrahám Barna, Dušan T. Bataković, Gyáni Gábor és Mitrovits Miklós tanulmányai egészítik ki.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

KONFERENCIÁK AZ ORSZÁGGYŰLÉSI MÚZEUMBAN

Történettudományi sorozat az Országgyűlési Múzeumban évente megrendezett konferenciák előadásai alapján.
Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Kedves Gyula

Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai
Szerkesztette: Kedves Gyula, Pelyach István

A magyar nemzettudat egyik legmeghatározóbb eleme az aradi vértanúk története. A tizenhárom kivégzett mártír kiemelkedő szimbóluma lett a nemzet törhetetlen szabadságvágyának és áldozatvállalásának. Ugyanakkor szinte teljesen feledésbe merültek az 1849. őszi megtorlás további áldozatai, akik között három nagyobb csoportot lehet kiemelni: katonák, papok, politikusok.

A mártír politikusok emléke többségükben csak a szűkebb pátriájukban élt tovább, pedig talán ők alkotják nemzeti vértanúink leginkább egységes körét. Közöttük a legpontosabban kijelölhető szűk csoport az első népképviseleti országgyűlés 1849. október 6-24. között Pesten kivégzett öt tagja: gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, sárvári képviselő; Csány László miniszter, keszthelyi képviselő; báró Perényi Zsigmond, a felsőház elnöke; Szacsvay Imre képviselőházi jegyző, nagyváradi képviselő; báró Jeszenák János kormánybiztos, felsőházi tag.

Az Országgyűlési Múzeum 2015. október 13-án megtartott konferenciájának elsődleges célja az első népképviseleti országgyűlés mártírjainak emléke előtti tisztelgés volt. Sorozatindító kötetünk az emlékülésen elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai: Batthyány Lajos gróf
Szerkesztette: Kedves Gyula, Pelyach István

Batthyány Lajos gróf 1848 szimbolikus alakja, a magyar polgári átalakulás egyik meghatározó irányítója, s mint ilyen, kiemelt helyet foglal el az 1848–49. évi első népképviseleti országgyűlés mártírjainak sorában. Az első felelős magyar kormány elnökeként igyekezett összehangolni az utolsó rendi országgyűlés reformok iránt elkötelezett csoportjainak munkáját, ugyanakkor mérsékelni, majd az alkotmányos átalakulás „szolgálatába” tudta állítani a pesti forradalmi erők mozgalmait. Nem véletlen, hogy perében legsúlyosabb vádpontként miniszterelnöki tevékenységéhez kötődően a hadseregszervezésben betöltött kezdeményező, majd egyértelműen vezető szerepe, továbbá a birodalmi érdekekkel szembemenő önálló külpolitika folytatása szerepelt.

Az Országgyűlési Múzeum 2016. október 6-án megtartott emlékülése Batthyány Lajos pályafutásának azon elemeit tette vizsgálat tárgyává, melyek a mártíromsághoz vezettek. Az előadók Batthyány tevékenységének azokat a momentumait elemezték, amelyekből a hadbíróság vádat próbált fonni a magyar miniszterelnök főbenjáró peréhez, ami végül egy koncepciós eljárássá silányulva tört pálcát az első felelős kormányfő élete fölött.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

ORSZÁGGYŰLÉSI ÉRTEKEZÉSEK


A parlamentarizmus általános történetével foglalkozó könyvsorozat
Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Németh Csaba

Erdmann Gyula: Szabadság és tulajdon. Az 1839–40. évi országgyűlés története
A kötet az Argumentum Kiadó gondozásában jelent meg.

Noha a reformkorszakban az országgyűlések voltak a polgári át¬alakulásért folyó küzdelem legfontosabb fórumai, az úgynevezett reformországgyűlések (1832–36, 1839–40, 1843–44, 1847–48) történetét a magyar történetírás részletesen mindeddig nem tárta fel. Erdmann Gyula átfogó, minden részletre kiterjedő igénnyel megírt monográfiája az 1839–40. évi országgyűlés történetét tárja elénk. A kötet a követválasztások, a megyei követutasítások és az ezeket övező reformellenzéki, illetve kormánypárti törekvések elemzésével mutatja be az országgyűlést megelőző megyei politikai küzdelmeket, majd magát az 1839 júniusától 1840 májusáig Pozsonyban zajló országgyűlést, amelynek munkáját elsősorban a szólás- és a sajtószabadságért folyó harc kötötte le.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.


NEMZET FŐTERE KÖNYVEK


Az Országház, a magyar országgyűlés és a Kossuth Lajos tér történetével foglalkozó sorozat

Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Németh Csaba

B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban, 1919

Az 1919 márciusában kikiáltott Magyarországi Tanácsköztársaság hatalmi elitje késlekedés nélkül látott hozzá az új politikai rendőrség létrehozásához. A Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztálya nevet viselő szervezet az Országház főrendiházi szárnyában rendezkedett be: ide osztották be a diktatúra leghírhedtebb különítményes alakulatát, az úgynevezett Lenin-fiúk szűk magját is. A Parlament termeiben számos politikai túszt és ellenforradalmi cselekmények vádjával letartóztatott személyt tartottak fogva. A Lenin-fiúk által elkövetett kegyetlenségekről már a kortársak körében is számos szóbeszéd és mítosz terjedt el. Jelen kötet elsődleges célja, hogy hangsúlyosan Országház-központú vizsgálati szempontok alapján tárja fel a tanácsköztársaság politikai rendőrségének működését, egyúttal pedig emléket kíván állítani az 1919-es vörösterror országházi áldozatainak.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.NEMZET FŐTERE FÜZETEK


Ismeretterjesztő és turisztikai célú brosúrasorozat
Sorozatszerkesztők: Kerekes Margit, Németh Csaba

Németh Csaba: Az 1956-os Kossuth téri sortűz és emlékhelye
További nyelv: angol, lengyel, spanyol

1956. október 25-én, máig tisztázatlan körülmények között magyar karhatalmi és szovjet katonai alakulatok tüzet nyitottak a Kossuth téren gyülekező békés tüntetőkre. Az áldozatok pontos száma a mai napig ismeretlen. A tér 2014-es átépítése során az Országház egyik korábbi szellőzőalagútjában kapott helyet a sortűz és a forradalom áldozatai előtt tisztelgő kiállítás és emlékhely. A kiadvány a korszak történetét és a forradalmat röviden ismertetve mutatja be a „véres csütörtök” eseményeit és a központi kiállítóteret.

A brosúrába beleolvasni itt van lehetőség.

Török András – Wachsler Tamás: A magyar Országház
További nyelvek: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, lengyel, japán, kínai

A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll című kötet alapján készített brosúra elsősorban a Parlament épületét mutatja be magyaroknak és külföldieknek egyaránt. A színes, gazdag képanyagot tartalmazó kiadvány számos olyan belső helyszínre kalauzolja el az olvasót, ahová csak néhány országházi dolgozó juthat el. Mind a Török András által írt szöveg, mind Wachsler Tamás – részben itt első alkalommal publikált – fotóanyaga igazi különlegesség.

A brosúrába beleolvasni itt van lehetőség.

Berényi Mariann: A magyar törvényhozás ezer éve
További nyelv: angol

Az Országgyűlési Múzeumot első alkalommal 1929-ben alapították az Országház épületében, ám 1949-ben évtizedekre bezárták. 2014-ben, a Kossuth Lajos tér teljes újjáépítése során a tér északi felén új, korszerű látogatóközpontot alakítottak ki a felszín alatt. Itt tekinthető meg az újraalapított múzeum egyik állandó kiállítása, mely A magyar törvényhozás ezer éve címet viseli. A brosúra a kiállítótér hivatalos kísérőfüzete, amely nemcsak a tárlat anyagát mutatja be röviden, hanem azt kiegészítve, magyarázva vezeti végig az olvasót a magyar történelem ezer évén. A szöveget gazdag képanyag teszi teljessé.

A brosúrába beleolvasni itt van lehetőség.

Moravetz Orsolya: A magyar Szent Korona
További nyelv: angol, francia, német, olasz, spanyol

A Szent Koronával kapcsolatban számos könyv látott már napvilágot, jelen brosúra azonban kisebb terjedelmével és újonnan készült, gazdag képanyagával sajátos módon eltér elődjeitől. A kiadvány olyan könnyedén kezelhető, áttekintő jellegű, ugyanakkor érdekes történetekkel átszőtt mű, amelynek segítségével átfogó képet kaphatunk a Szent Korona tárgyi jellegéről és a magyar történelemben betöltött szerepéről egyaránt. A kötet tagolása lehetővé teszi, hogy az egyes fejezetek külön-külön is érthető, rövid, mégis tartalmas olvasmányként szolgáljanak.

A brosúrába beleolvasni itt van lehetőség.


ORSZÁGHÁZI SÉTÁK


Művészeti ismeretterjesztő sorozat
Sorozatszerkesztő: Kerekes Margit

Dúzsi Éva – Széll Szilvia: Országházi kalauz
További nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz

Az Országházi séták sorozat első részeként megjelent kötet hiánypótló jelleggel vezeti végig olvasóit a világ egyik legszebb épületeként számon tartott magyar Országház látogatói útvonalán. A kiadvány elsősorban művészettörténeti szempontból ad egyedülálló áttekintést az épületről: a monumentális festményektől a díszes fafaragásokon át egészen a Szent Koronáig számos különlegesség tekinthető meg a kiadvány segítségével.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Andrássy Dorottya: Az Országház építéstörténete

További nyelv: angol

Az Országház Budapest lenyűgöző panorámájának meghatározó pontja, a világ kulturális örökségének része. A Duna partján emelkedő neogótikus középület hatalmas kupolájával, pazar, csipkézett homlokzatával a külföldiek első számú turisztikai célpontja, de a magyar látogatók körében is töretlenül népszerű. Az Országházat bemutató kiadványsorozat második kötetében e méreteiben is impozáns épületnek a történetét mutatjuk be a tervpályázatok kiírásától Steindl Imre terveinek megszületésén és formálódásán át egészen a korszak legnagyobb építkezésének megvalósulásáig.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Bojtos Anikó: Az Országház falfestményei

További nyelv: angol

Az 1895-től 1984-ig tartó időszakban összesen tizenhárom művész mintegy nyolcvanhat kisebb-nagyobb fal- és mennyezetképet festett az Országházba. Az eredeti, 19. századi végi szándék szerint ezek a művek múltunk ezer évét jelenítik meg, de a 20. század rendszerváltásai is rajta hagyták kézjegyüket az épületen. Az Országházi Séták sorozat új részében a fal- és mennyezetképeket sorra véve járjuk be az Országházat. A művek, amelyek egytől egyig az olykor dicsőséges, olykor tragikus magyar történelem és mondavilág nevezetes jeleneteit idézik meg, lehetőséget teremtenek arra, hogy általuk az olvasók-látogatók átérezzék a falakra kövült idő súlyát.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Villám Judit: Az Országgyűlési Könyvtár

További nyelv: angol

Kevés bibliotéka büszkélkedhet olyan szép, a Dunára és a város budai oldalára nyíló pazar kilátással, mint amilyen az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermének ablakaiból látható. Az Országházat bemutató sorozatunk gazdagon illusztrált új kötete segítségével az olvasók bepillanthatnak a könyvtár 150 éves múltjába és jelenébe. Gyönyörködhetnek a berendezést is tervező Steindl Imre építész lenyűgöző alkotásában, megcsodálhatják a gerendás, neogótikus famennyezetet, a gazdagon faragott, áttört támíveket, a cizellált, kovácsoltvas korlátokat, a pompás csillárokat és a mennyezetig érő könyvespolcokat. Mindemellett megismerhetik a jogi, politológiai és történelmi gyűjtőkörű, gazdag muzeális értékeket is őrző szakkönyvtár gyűjteményét, amely 1902 óta ugyanott, műemléki környezetben, de modern könyvtári szolgáltatásokkal várja látogatóit.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Kapitány-Horváth Zsuzsa: Az Országház díszítőfestészete

A magyar Országház különlegesen erős építészeti hatásának titka az aprólékosan kidolgozott részletek tökéletes összecsengésében rejlik. Ha összművészeti alkotásként tekintünk az épületre, szembetűnő, hogy a pazar építészeti elemek a festészettel, iparművészettel, szobrászattal és díszítőfestészettel kiegészülve alkotnak harmonikus egészet. Sorozatunk legújabb kötetének célja a kevéssé tárgyalt díszítőfestészet bemutatása. Az építkezés idején Budapesten épp virágkorát élő szakma egyik büszkesége az Országház díszlépcsőházában és legfőképpen folyosóin végigfutó pazar falfestés, amely stílusegysége mellett sziporkázóan részletgazdag és szemet gyönyörködtető. Sétáljunk végig az Országház folyosóin, és meggyőződhetünk arról, hogy a díszítőfestés harmóniát teremt az egyes díszítések és az építészeti tagozatok között.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Kelecsényi Kristóf Zoltán: Az Országház szobrai

A magyar Országház kimeríthetetlen tárháza nemcsak az építészeti, de a képzőművészeti szépségeknek és a velük kapcsolatos érdekességeknek is. Az Országházi Séták sorozat hatodik kötete ismét egy újabb perspektívából mutatja be a magyar Országgyűlés épületét, melynek középpontjában ezúttal a szobrászat áll. A mű áttekintést ad az Országház építéstörténetének e sajátos részletéről, különös tekintettel a szobrászmunkák létrehozásába fektetett szellemi és fizikai erőfeszítésre, egyenként is figyelmet fordítva az alkotásokra és a közreműködő 29 alkotóra. A páratlan összetettségű együttes a történelmi viszontagságok ellenére szinte változatlanul őrzi azt a szándékot, hogy emléket állítson történelmi nagyjainknak, a legfontosabb államférfiúi erényeknek és a Ház falai közt képviselt magyaroknak.

A könyv elődeihez hasonlóan nemcsak a belső terek megismeréséhez nyújt segítséget, hanem az épületet körbejárva kiváló útitárs lehet egy Kossuth téri séta alkalmával is. A korabeli és újonnan készült képekkel egyaránt gazdagon illusztrált szövegnek köszönhetően az olvasó tematikusan ismerkedhet meg a társművészeti alkotások ezen, közel 250 művet számláló csoportjával: a kupolacsarnok tiszteletet parancsoló uralkodóitól az üléstermek és társalgók allegorikus alakjain át a 90 homlokzati szoborig és a főbejáratot őrző oroszlánokig.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

Mezey Barna–Sánta Zoltán: Az Országház Bora 2017

Az Országgyűlés elnöke hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal írt ki pályázatot „Az Országház Bora” cím elnyerésére. A fődíjat a főrendiházi társalgóban látható szőlőművelés szoborcsoport egyik nőalakjáról mintázták. A Zsolnay Vilmos műhelyében készült háromalakos kompozíció nem véletlenül került ilyen kiemelt helyre. Steindl Imre, szándéka szerint a magyar borkultúra kiemelt fontosságára kívánta felhívni a képviselők figyelmét. A képviselők pedig tették a dolgukat. A magyar törvényhozás és a honi szőlészet-borászat a modern Magyarországon szorosan összekapcsolódott, amelyet még a diktatúrák sötét korszakai sem tudtak véglegesen lerombolni. Az Országgyűlés elnöke ezzel a díjjal kívánja megtisztelni mindazokat a borászokat, akik kitűnő boraikkal elnyerik e jeles elismerést.

NEMZET FŐTERE KÉZIKÖNYVEK

Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Pelyach István

Tóth Endre: A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények

Tóth Endre régész professzor nagymonográfiája a magyar Szent Koronáról és a koronázási jelvényekről több évtizedes kutatómunka eredményeként született meg.
Az impozáns képanyaggal rendelkező, egyszerre tudományos igényű és olvasmányos kötet több mint száz, eddig még nem publikált, újonnan készített fotóval bővült. A számos részletfotót, ábrát, magyarázatot, kiegészítő táblázatot is tartalmazó könyv a magyar királyság megalapításától a koronázási szertartásokon keresztül a közelmúltig terjedően, több aspektusban és számos európai kitekintéssel tárgyalja a Szent Korona keletkezésének rejtélyeit, valamint a jogar, az országalma, a palást és a koronázási kard történetét. A témában évtizedek óta nem látott napvilágot ilyen nagy volumenű tudományos kiadvány, mint Tóth Endre összegző munkája, amelyet a szerző néhai mesterének, a magyar őstörténet neves kutatójának, László Gyulának ajánl. A kötet az Országház Könyvkiadó Nemzet Főtere Kézikönyvek sorozatának első része.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.