Kiadványaink az Ünnepi Könyvhéten

Az Országgyűlés Hivatala idén először vesz részt az Ünnepi Könyvhéten, ahol kiadóként mutatkozik be. A Vörösmarty tér 33-as pavilonjához érkezők megismerkedhetnek az Országgyűlés Hivatala könyvkiadói tevékenységével, amely a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság szakmai felügyeletével valósul meg. A könyvkiadói program keretében eddig összesen hat különböző, történelmi és művészettörténeti tematikájú sorozat indult útjára, melyek más-más perspektívából dolgozzák fel az Országház, a Kossuth Lajos tér és a magyar törvényhozás történetét.

A történettudományi sorozatok közül A magyar országgyűlések története a parlamentarizmus egyes korszakait mutatja be, míg A Tudományos konferenciák az Országházban az Igazgatóság által minden év őszén megrendezett konferenciák előadásainak anyagából készül. Az Országgyűlési Értekezések kötetei elsősorban a parlamentarizmus általános történetével foglalkoznak, a Nemzet Főtere Könyvek sorozat pedig hangsúlyosan Országházi vonatkozásban tárgyalja a magyar történelem egy-egy fejezetét.

A Nemzet Főtere Füzetek egy Kossuth tér központú, több nyelven megjelenő ismeretterjesztő és turisztikai brosúrasorozat, amely röviden, mégis körültekintően nyújt átfogó képet egy-egy kiemelt témáról, mint például az Országgyűlési Múzeum kiállítóterei, a tér szobrai vagy éppen maga az Országház. A díszesen kivitelezett, Országházi Séták címet viselő művészettörténeti sorozat azok számára készült, akik szeretnének elmélyültebben foglalkozni az Országház szépségeivel és érdekességeivel.

A sorozatokon kívül önálló könyvek, albumok is színesítik a kínálatot, melyek további lehetőséget adnak a világ egyik legszebb épületének tartott Országház részletesebb megismerésére.


ÖNÁLLÓ KÖTETEK


Török András – Wachsler Tamás: A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll

Török András Budapest-író újszerű megközelítéssel mutatja be az Országházat és az azt körbeölelő teret. A színes, történetközpontú szöveget korábban soha nem látott archív képek, valamint a tér 2014-es felújítását levezénylő Wachsler Tamás exkluzív fotói illusztrálják. A kötet bemutatja az Országház tervezését, építését, az épület mindennapi használatát, az ott folyó régi és mai életet, valamint a körülötte elterülő hatalmas tér színes történetét is. A szerző számos korabeli pesti pletyka, történet, kommentár megidézésével hozza közelebb az olvasókhoz a magyar Országgyűlés grandiózus épületét, olyan helyekre is betekintést nyújtva, ahová az utca embere, de sokszor még az épületben dolgozók sem juthatnak el soha.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.


Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig

Szerkesztette: Dobszay Tamás, Forgó András, ifj. Bertényi Iván, Pálffy Géza, Rácz György, Szijártó M. István

A kötet az Argumentum Kiadó gondozásában jelent meg.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara és a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2012 végén konferenciát szervezett a magyar parlamentarizmus történetéről. A 29 előadás bővített és szerkesztett szövegét közreadó kötet a parlamentarizmus történetének minél több lehetséges aspektusát, részkérdését, forrását, vizsgálati módszerét veti fel és jeleníti meg, betekintést nyújtva a téma kutatásának legújabb magyarországi eredményeibe.


A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK TÖRTÉNETE


Történettudományi sorozat
Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Gyurgyák János, Kedves Gyula

Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje

1918 novemberében, az őszirózsás forradalom győzelmét követően a magyar országgyűlés képviselőháza önmagát feloszlottnak nyilvánította, a főrendiház pedig ugyanezen a napon berekesztette az üléseit. A viharos politikai események miatt az új törvényhozó szerv létrehozására csak 1920-ban kerülhetett sor. A korabeli törvényhozásnak a politikai rendszeren belül elfoglalt helyét a különböző közjogi szakmunkák korábban mindig valamilyen meghatározott politikai célnak alárendelve mutatták be. Jelen kötet éppen ezért ennek a hiánynak a pótlására kíván vállalkozni azzal, hogy a Horthy-kori parlament működését jog-, politika- és intézménytörténeti oldalról állítja középpontba.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK AZ ORSZÁGHÁZBAN


Történettudományi sorozat az Országház főrendiházi üléstermében minden évben megrendezett konferenciák előadásai alapján
Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Gyurgyák János

Gróf Bethlen István és kora
A kötet az Osiris Kiadó gondozásában jelent meg.

A kötet az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága által 2013. október 4-én, Gróf Bethlen István és kora címmel szervezett konferencia előadásait tartalmazza. A kötet szerzői (Ablonczy Balázs, Gyáni Gábor, Gyurgyák János, Paksa Rudolf, Püski Levente, Romsics Ignác, Sipos József, Tomka Béla, Tőkéczki László, Ujváry Gábor, Ungváry Krisztián és Zeidler Miklós) különböző megközelítéssel és szemlélettel tekintik át a volt miniszterelnök pályáját, politikai tevékenységét és életművének utóéletét.

Az első világháború következményei Magyarországon
Szerkesztette: Tomka Béla

Az első világháború sokszor jelenik meg sorsfordulóként a hazai és nemzetközi történeti elemzésekben, ugyanakkor csak kevés olyan kísérletről tudunk, mely a háború következményeit szisztematikusan veszi számba. Ez volt a célja a 2014 októberében az Országházban megrendezett konferenciának, melynek bővített anyagát e kötet tartalmazza. A tanulmányok szerzői: Romsics Ignác, Tomka Béla, John Lukacs, Pollmann Ferenc, Gyurgyák János, Erős Ferenc, Takáts József, Pogány Ágnes, Bödők Gergely, Csejtei Dezső, Erős Ferenc, Szűcs György, Bódy Zsombor, Szarka László, Gyáni Gábor.

Tisza István, két korszak határán
Szerkesztette: ifj. Bertényi Iván

Tisza István a 20. század eleji magyar politikai élet meghatározó szereplője volt, tevékenységének vizsgálata elengedhetetlen napjaink folyamatainak megértéséhez. A 2015. október 30-án az Országház főrendiházi üléstermében megtartott konferencia célja Tisza István pályájának sokoldalú bemutatása volt, a nemzetiségi kérdésekben vívott küzdelmeitől a külpolitikáján át egészen háborús miniszterelnökségéig. A kötetben ifj. Bertényi Iván, Kozári Monika, Pesti Sándor, Maruzsa Zoltán, Szarka László, Székely Tamás, Szász Zoltán, Tőkéczki László, Klestenitz Tibor, Romsics Ignác, Gyurgyák János és Pók Attila tanulmányai olvashatók.

ORSZÁGGYŰLÉSI ÉRTEKEZÉSEK


A parlamentarizmus általános történetével foglalkozó könyvsorozat
Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Németh Csaba

Erdmann Gyula: Szabadság és tulajdon. Az 1839–40. évi országgyűlés története
A kötet az Argumentum Kiadó gondozásában jelent meg.

Noha a reformkorszakban az országgyűlések voltak a polgári át¬alakulásért folyó küzdelem legfontosabb fórumai, az úgynevezett reformországgyűlések (1832–36, 1839–40, 1843–44, 1847–48) történetét a magyar történetírás részletesen mindeddig nem tárta fel. Erdmann Gyula átfogó, minden részletre kiterjedő igénnyel megírt monográfiája az 1839–40. évi országgyűlés történetét tárja elénk. A kötet a követválasztások, a megyei követutasítások és az ezeket övező reformellenzéki, illetve kormánypárti törekvések elemzésével mutatja be az országgyűlést megelőző megyei politikai küzdelmeket, majd magát az 1839 júniusától 1840 májusáig Pozsonyban zajló országgyűlést, amelynek munkáját elsősorban a szólás- és a sajtószabadságért folyó harc kötötte le.


NEMZET FŐTERE KÖNYVEK


Az Országház, a magyar országgyűlés és a Kossuth Lajos tér történetével foglalkozó sorozat

Sorozatszerkesztők: Bellavics István, Németh Csaba

B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban, 1919

Az 1919 márciusában kikiáltott Magyarországi Tanácsköztársaság hatalmi elitje késlekedés nélkül látott hozzá az új politikai rendőrség létrehozásához. A Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztálya nevet viselő szervezet az Országház főrendiházi szárnyában rendezkedett be: ide osztották be a diktatúra leghírhedtebb különítményes alakulatát, az úgynevezett Lenin-fiúk szűk magját is. A Parlament termeiben számos politikai túszt és ellenforradalmi cselekmények vádjával letartóztatott személyt tartottak fogva. A Lenin-fiúk által elkövetett kegyetlenségekről már a kortársak körében is számos szóbeszéd és mítosz terjedt el. Jelen kötet elsődleges célja, hogy hangsúlyosan Országház-központú vizsgálati szempontok alapján tárja fel a tanácsköztársaság politikai rendőrségének működését, egyúttal pedig emléket kíván állítani az 1919-es vörösterror országházi áldozatainak.

A könyvbe beleolvasni itt van lehetőség.NEMZET FŐTERE FÜZETEK


Ismeretterjesztő és turisztikai célú brosúrasorozat
Sorozatszerkesztők: Kerekes Margit, Németh Csaba

Németh Csaba: Az 1956-os Kossuth téri sortűz és emlékhelye
További nyelv: angol

1956. október 25-én, máig tisztázatlan körülmények között magyar karhatalmi és szovjet katonai alakulatok tüzet nyitottak a Kossuth téren gyülekező békés tüntetőkre. Az áldozatok pontos száma a mai napig ismeretlen. A tér 2014-es átépítése során az Országház egyik korábbi szellőzőalagútjában kapott helyet a sortűz és a forradalom áldozatai előtt tisztelgő kiállítás és emlékhely. A kiadvány a korszak történetét és a forradalmat röviden ismertetve mutatja be a „véres csütörtök” eseményeit és a központi kiállítóteret.

Török András – Wachsler Tamás: A magyar Országház
További nyelvek: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, lengyel

A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll című kötet alapján készített brosúra elsősorban a Parlament épületét mutatja be magyaroknak és külföldieknek egyaránt. A színes, gazdag képanyagot tartalmazó kiadvány számos olyan belső helyszínre kalauzolja el az olvasót, ahová csak néhány országházi dolgozó juthat el. Mind a Török András által írt szöveg, mind Wachsler Tamás – részben itt első alkalommal publikált – fotóanyaga igazi különlegesség.

Berényi Mariann: A magyar törvényhozás ezer éve
További nyelv: angol

Az Országgyűlési Múzeumot első alkalommal 1929-ben alapították az Országház épületében, ám 1949-ben évtizedekre bezárták. 2014-ben, a Kossuth Lajos tér teljes újjáépítése során a tér északi felén új, korszerű látogatóközpontot alakítottak ki a felszín alatt. Itt tekinthető meg az újraalapított múzeum egyik állandó kiállítása, mely A magyar törvényhozás ezer éve címet viseli. A brosúra a kiállítótér hivatalos kísérőfüzete, amely nemcsak a tárlat anyagát mutatja be röviden, hanem azt kiegészítve, magyarázva vezeti végig az olvasót a magyar történelem ezer évén. A szöveget gazdag képanyag teszi teljessé.


ORSZÁGHÁZI SÉTÁK


Művészeti ismeretterjesztő sorozat
Sorozatszerkesztő: Kerekes Margit

Dúzsi Éva – Széll Szilvia: Országházi kalauz
További nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz

Az Országházi séták sorozat első részeként megjelent kötet hiánypótló jelleggel vezeti végig olvasóit a világ egyik legszebb épületeként számon tartott magyar Országház látogatói útvonalán. A kiadvány elsősorban művészettörténeti szempontból ad egyedülálló áttekintést az épületről: a monumentális festményektől a díszes fafaragásokon át egészen a Szent Koronáig számos különlegesség tekinthető meg a kiadvány segítségével.

Feltöltve - 2016-06-08 14:30:00.
Kategória: HÍREK